خانه » از کجا بفهمیم کبوتر نر است یا ماده

از کجا بفهمیم کبوتر نر است یا ماده